Avivasa Bursa ziyaretimiz

  • Home
  • Avivasa Bursa ziyaretimiz

Avivasa Bursa etkinliğimizde SAİK Üyesi, Gökdere Rotary Başkanı Hakan Turhan’ı da ziyaret ettik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *